ഫുൾ A+ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ

71831

ഉയർന്ന വിജയശതമാനമുള്ള ജില്ല

Kottayam

100% വിജയം നേടിയ സ്‌കൂളുകൾ

2474

Results Analysis

SlNo District Attended EHS Percentage
1 Kottayam 18828 18813 99.92
2 Kannur 36070 36024 99.87
3 Ernakulam 32262 32216 99.86
4 Kozhikode 43799 43721 99.82
5 Malappuram 79901 79730 99.79
6 Idukki 11558 11534 99.79
7 Alappuzha 21609 21549 99.72
8 Pathanamthitta 10021 9991 99.7
9 Palakkad 39661 39539 99.69
10 Thrissur 35561 35448 99.68
11 Kasargod 20547 20473 99.64
12 Kollam 30279 30144 99.55
13 Wayanad 11585 11513 99.38
14 Thiruvananthapuram 34393 34077 99.08
Results Analysis

Result at a glance

Attended EHS NHS
Govt 143500 142836 664
Aided 255214 254600 614
Unaided 28178 28129 49
Grand Total 426892 425565 1327

Full A+ Wall

Boys Girls Total
Govt 7274 14429 21703
Aided 14007 29007 43014
Unaided 2649 4465 7114
Grand Total 23930 47901 71831

Overall Results Percentage


99.69%

Full A+ by District Wise© Design & Developed by KITE.
The reports are subject to data made available by Pareeksha Bhavan